Foto: Tomas Alm.
  Vill du bli medlem eller ändra dina uppgifter?

Medlemsavgiften är på 250kr/båt för innevarande år (100kr för stödmedlem).
Sätt in medlemsavgiften på Plusgiro 84 33 45-0.
Märk inbetalningen med båtnr, namn och mailadress så vi kan boka av rätt medlem.
Årsavgiften går bla till drift av denna hemsida, utskick till medlemmar, kräftor på höstens PassadVM, fika vid årsmötet mm.
Ny medlem. Ändra
Namn:

Gatuadress:

Postnummer:

Postort:

Telefon (bostad):

Telefon (mobil):

E-post:

Båt nr (i förekommande fall):